9 abril, 2013

EL PPC DE TERRASSA RECLAMA ACTUACIONS IMMEDIATES PER FER FRONT AL VANDALISME I A L’INCIVISME:logotipoPPAl darrer Ple Ordinari de l’Ajuntament de Terrassa celebrat el passat dia 27-03-2013, a l’apartat de precs i preguntes, el nostre Portaveu, Gabriel Turmo, va preguntar novament sobre l’elaboració pendent del Pla de Treball contra l’incivisme i vandalisme, que es va aprovar a partir d’una Proposta de resolució del GMPPC de Terrassa, així com sobre la necessària revisió de l’Ordenança de Bon Govern i Convivència Ciutadana, actuacions encara pendents i que s’haurien d’haver dut ja a terme. Al respecte de l’evident problemàtica de l’incivisme i del vandalisme que pateix la nostra ciutat, amb el cost econòmic que suposa per l’Ajuntament i per tant per tota la ciutadania, i que sembla que no preocupa especialmente a l’equip de govern municipal, el nostre Portaveu va fer referència, per il.lustrar precisament l’evidència de la problemàtica, a la resposta que s’havia rebut sobre la pregunta presentada el passat dia 8 de gener de 2013 en la que es va demanar la següent informació en relació  als actes vandàlics i d’incivisme que malauradament es donen a la ciutat de Terrassa contra elements del mobiliari urbà i de l’espai públic.

 

             La informació sol.licitada era la següent:

             – Relació dels danys i desperfectes causats durant l’any 2012 en elements del mobiliari urbà i de l’espai públic ( contenidors- papereres- enllumenat públic- senyalitzacions etc…)   i valoració econòmica del seu cost.

            -  Relació concreta dels danys i desperfectes causats durant l’any 2012 a l’àmbit del Parc de Vallparadís en elements del mobiliari urbà i de l’espai públic indicant la seva localització al Parc i també el cost de la seva reparació.

            – Relació concreta dels danys i desperfectes causats durant l’any 2012 a l’àmbit de la Plaça de Catalunya així com el cost de la seva reparació.

 

            La resposta rebuda facilita, entre altres dades, les següents:

             – Dades relatives a l’any 2012 respecte desperfectes causats per actes vandàlics i d’incivisme sobre contenidors i papereres:

 a)     Cost contenidors cremats 2012:                                            53.283’50-euros

b) “Cost papereres trencament vandàlic” 2012:                           2.051’92-euros

             – Respecte enllumenat públic:

 - Cost reposició elements afectats enllumenat public:   12.407’16-euros

- Despesa derivada del robatori de diversos elements

d’enllumenat públic:                                                            35.076’98-euros

              Només en aquests dos àmbits (contenidors/papereres i enllumenat públic) el cost econòmic per l’Ajuntament ja supera els 100.000’00-euros.

 

             És indubtable pel nostre Grup Municipal que una de les principals problemàtiques de la nostra ciutat, d’àmbit no econòmic ni social, és el vandalisme i l’incivisme, i reclamem i continuarem reclamant i insistint en la necessitat d’elaborar un Pla de Treball contra l’incivisme i vandalisme i la necessària revisió de l’Ordenança de Bon Govern i Convivència Ciutadana per articular una Nova Ordenança.

————————————————————————————————

 

EL PPC DE TERRASSA RECLAMA ACTUACIONES INMEDIATAS PARA HACER FRENTE AL VANDALISMO Y AL INCIVISMO:

logotipoPPEn el pleno del Ayuntamiento de Terrassa celebrado el pasado día 27-03-2013, en el apartado de ruegos y preguntas, nuestro Portavoz, Gabriel Turmo, preguntó nuevamente sobre la elaboración pendiente del Plan de Trabajo contra el incivismo y el vandalismo, que se aprobó a partir de una Propuesta de Resolución del GMPPC de Terrassa, así como sobre la necesariarevisión de la Ordenanza de Buen Gobierno y  Convivencia Ciudadana, actuaciones todavía pendientes y que ya se deberían de haber realizado. Al respecto de la evidente problemática del incivismo y vandalismo que sufre nuestra ciudad, con el coste económico que supone para el Ayuntamiento y por tanto para toda la ciudadanía, y que parece que no preocupa especialmente al equipo de gobierno municipal, nuestro Portavoz hizo referencia, para ilustrar precisamente la evidencia de la problemática, a la respuesta que se había recibido sobre la pregunta presentada el pasado día 8 de enero de 2013 en la que se pidió la siguiente información en relación a los actos vandálicos y de incivismo que desgraciadamente se dan en la ciudad de Terrassa contra elementos del mobiliario urbano y del espacio público.

 

            La información solicitada era la siguiente:

 -          Relación de los daños y desperfectos causados durante el año 2012 en elementos del mobiliario urbano y del espacio público (contenedores – papeleras – alumbrado público – señalizaciones, etc…) y valoración económica de su coste.

-          Relación concreta de daños y desperfectos causados durante el año 2012 en el ámbito del Parc de Vallparadís en elementos del mobiliario urbano y del espacio público indicando su localización en el Parc y también el coste de su reparación.

           

           La respuesta recibida facilita, entre otros datos, las siguientes:

             – Datos relativos al año 2012 respecto a desperfectos causados por actos vandálicos y de incivismo sobre contenedores y papeleras:           

 a)     Coste contenedores quemados 2012:                                  53.283’50-euros

b) “Coste papeleras rotas por vandalismo” 2012:                        2.051’92-euros

 

            – Respecto alumbrado público:

 

- Coste reposición elementos afectados alumbrado público: 12.407’16-euros

- Gasto derivado del robo de varios elementos                      35.076’98-euros

  de alumbrado público

             Tan solo en estos dos ámbitos (contenedores/papeleres y alumbrado público) el coste económico para el Ayuntamiento ya supera los 100.000’00-euros

             

             Es indudable para nuestro Grupo Municipal que una de las principales problemáticas de nuestra ciudad, de ámbito no económico ni social, es el vandalismo y el incivismo, y reclamamos y continuaremos reclamando y insistiendo en la necesidad de elaborar un Plan de Trabajo contra el incivismo y el vandalismo y la necesaria revisión de la Ordenanza de Buen Gobierno y Convivencia Ciudadana para articular una Nueva Ordenanza.

 

Compartir

Facebook Twitter MySpace Technorati
Menéame Delicious NetvibesYahoo!