30 julio, 2014

EL PPC DE TERRASSA PROPOSA, ENTRE ALTRES MILLORES, UNA CONGELACIÓ GENERAL PEL 2015 DEL TRIBUTS MUNICIPALSlogotipoPPAmb la proposta de resolució que va presentar el nostre Grup Municipal al Ple Ordinari del mes de juliol de 2014, es demana un canvi en les polítiques tributàries municipals, caracteritzades, malauradament, durant tot aquest mandat per un increment continuat de la majoria d’impostos i taxes, sempre amb el vot en contra del Grup Municipal del PPC de Terrassa. Proposem els següents acords:

1-Millorar i incrementar pel 2015 totes les bonificacions als tributs municipals per l’inici d’una nova activitat econòmica i per creació d’ocupació així com aplicar noves bonificacions

2-Impulsar com a mesura de caràcter general, sempre que les circumstàncies ho permetin, una congelació general pel 2015 dels tributs municipals.

3- Millorar i incrementar pel 2015 tots els beneficis fiscals per raó de la capacitat econòmica dels contribuents així com les subvencions per abonar la quota de l’Impost sobre Béns Immobles corresponent a l’habitatge habitual, reglamentant i ampliant les bases per l’atorgament d’ajuts entre altres col.lectius, al col.lectiu de persones aturades de llarga duració i al de persones vídues majors de 65 anys amb una renda inferior a 1’5 vegades el salari mínim interprofessional.

Indubtablement és possible un canvi en les polítiques municipals, i el PPC de Terrassa és la garantia per aquest canvi. Compromesos amb Terrassa. Solucions per Terrassa.

logotipoPPCon la propuesta de resolución que presentó nuestro Grupo Municipal en el Pleno Ordinario del mes de julio de 2014, se pide un cambio en las políticas tributarias municipales, caracterizadas, desgraciadamente, durante todo este mandato por un incremento continuado de la mayoría de impuestos y tasas, siempre con el voto en contra del Grupo Municipal del PPC de Terrassa. Proponemos los siguientes acuerdos:

1-Mejorar e incrementar para el 2015 todas las bonificaciones a los tributos municipales por el inicio de una nueva actividad económica y por creación de ocupación, así como aplicar nuevas bonificaciones

2-Impulsar como medida de carácter general, siempre que las circunstancias lo permitan, una congelación general por el 2015 de los tributos municipales.

3- Mejorar e incrementar para el 2015 todos los beneficios fiscales por razón de la capacidad económica de los contribuyentes así como las subvenciones para abonar la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondiente a la vivienda habitual, reglamentando y ampliando las bases por el otorgamiento de ayudas entre otros colectivos, al colectivo de personas paradas de larga duración y al de personas viudas mayores de 65 años con una renta inferior a 1’5 veces el salario mínimo interprofesional.

Indudablemente es posible un cambio en las políticas municipales, y el PPC de Terrassa es la garantía por este cambio. Comprometidos con Terrassa. Soluciones para Terrassa.

Compartir

Facebook Twitter MySpace Technorati
Menéame Delicious NetvibesYahoo!