15 marzo, 2013

Comunicat del Grup Municipal del PPC de Terrassa per la decisió de la Generalitat del tancament de l’Escola de Can MontllorlogotipoPP

Terrassa, 13 de març de 2013: COMUNICAT

El Grup Municipal del PPC de Terrassa, en relació  a la decisió de la Generalitat de Catalunya de tancament de l’Escola de Can Montllor, decisió rebutjada per aquest Grup Municipal i pel Ple de l’Ajuntament de Terrassa amb l’aprovació al darrer Ple ordinari del mes de febrer de 2013 de la Proposta de Resolució rebutjant l’anunciat tancament de l’Escola de Can Montllor i reclamant la construcció d’equipaments, proposta presentada conjuntament entre els Grups Municipals del PSC, PPC i ICV-EUiA, INFORMA:

 A)    Que el Grup Parlamentari del PPC va presentar en data 26-02-2013 una Proposta de Resolució plantejant com Acords instar al Govern de la Generalitat a:

1-      Revocar la decisión anunciada del cierre de la Escuela Can Montllor de Terrassa para el próximo curso 2013-2014.

2-     Incluir en el presupuesto 2013 de la Generalitat la construcción del edificio para Can Montllor, según el compromiso adquirido por la Generalitat con el municipio, en el terreno previsto y ya dispuesto para este fin por el Ayuntamiento.

3-     Garantizar los recursos necesarios, humanos y materiales, para el sistema educativo en Cataluña, de manera que la garantía de la calidad de la enseñanza en todos los niveles educativos, así como la lucha contra el fracaso escolar, sean prioridades indiscutibles para Gobierno de la Generalitat, pues en la actual coyuntura de dificultades económicas y financieras, y ante la necesidad de cumplir con los objetivos de déficit, los gobiernos autonómicos deben recortar en otras Consellerias y partidas, antes que en aquellos gastos que afectan directamente al ciudadano y a nuestra sociedad del bienestar, como son los recursos dedicadas a la educación, la sanidad y los servicios sociales.

 B)    I que en relació a la Moció d’ICV-EUiA subsegüent a la interpel.lació al Govern sobre l’oferta escolar per al curs 2013-2014 que integra l’ordre del dia de la Sessió Ordinària del Parlament iniciada avui dimecres, el Grup parlamentari del PPC ha presentat diverses esmenes respecte els acords que planteja l’esmentada Moció, entre elles les següents:

 - Esmena núm 6 respecte punt 7 de la Moció, amb el següent text:

 «7. Revocar la decisió de tancament de l’escola Can Montllor de Terrassa (Vallès

Occidental), mantenint l’oferta educativa de P3 per al curs escolar 2013-2014, i iniciar el tràmits per a la construcció de l’escola en el lloc inicialmente previst, incloent als pressupostos de la Generalitat per l’any 2013 la dotació necessària per a garantir aquest projecte.»

 -          Esmena núm 12, plantejant com a nou punt:

  «12. Adoptar els acords de Govern imprescindibles per al finançament i posterior

licitació i execució dels equipaments de Terrassa, Institut Aimerigues, Institut Can Roca i Escola Sala i Badrines, actualment en ubicacions provisionals, incloent en els Pressupostos de la Generalitat 2013 la dotació necessària per a garantir aquests projectes.»

 Finalment, expressar el nostre recolzament i solidaritat amb les famílies afectades i el nostre recolzament al seu dret a escollir el model-projecte educatiu amb els mateixos criteris de qualitat, igualtat d’oportunitats i equitat que la resta de famílies.

 

13 de març de 2013

 Grup Municipal PPC de Terrassa

Compartir

Facebook Twitter MySpace Technorati
Menéame Delicious NetvibesYahoo!