EL PPC DE TERRASSA RECLAMA ACTUACIONS IMMEDIATES PER FER FRONT AL VANDALISME I A L’INCIVISME:

logotipoPPAl darrer Ple Ordinari de l’Ajuntament de Terrassa celebrat el passat dia 27-03-2013, a l’apartat de precs i preguntes, el nostre Portaveu, Gabriel Turmo, va preguntar novament sobre l’elaboració pendent del Pla de Treball contra l’incivisme i vandalisme, que es va aprovar a partir d’una Proposta de resolució del GMPPC de Terrassa, així com sobre la necessària revisió de l’Ordenança de Bon Govern i Convivència Ciutadana, actuacions encara pendents i que s’haurien d’haver dut ja a terme. Al respecte de l’evident problemàtica de l’incivisme i del vandalisme que pateix la nostra ciutat, amb el cost econòmic que suposa per l’Ajuntament i per tant per tota la ciutadania, i que sembla que no preocupa especialmente a l’equip de govern municipal, el nostre Portaveu va fer referència, per il.lustrar precisament l’evidència de la problemàtica, a la resposta que s’havia rebut sobre la pregunta presentada el passat dia 8 de gener de 2013 en la que es va demanar la següent informació en relació  als actes vandàlics i d’incivisme que malauradament es donen a la ciutat de Terrassa contra elements del mobiliari urbà i de l’espai públic.

 

             La informació sol.licitada era la següent:

             – Relació dels danys i desperfectes causats durant l’any 2012 en elements del mobiliari urbà i de l’espai públic ( contenidors- papereres- enllumenat públic- senyalitzacions etc…)   i valoració econòmica del seu cost.

            -  Relació concreta dels danys i desperfectes causats durant l’any 2012 a l’àmbit del Parc de Vallparadís en elements del mobiliari urbà i de l’espai públic indicant la seva localització al Parc i també el cost de la seva reparació.

            – Relació concreta dels danys i desperfectes causats durant l’any 2012 a l’àmbit de la Plaça de Catalunya així com el cost de la seva reparació.

 

            La resposta rebuda facilita, entre altres dades, les següents:

             – Dades relatives a l’any 2012 respecte desperfectes causats per actes vandàlics i d’incivisme sobre contenidors i papereres:

 a)     Cost contenidors cremats 2012:                                            53.283’50-euros

b) “Cost papereres trencament vandàlic” 2012:                           2.051’92-euros

             – Respecte enllumenat públic:

 - Cost reposició elements afectats enllumenat public:   12.407’16-euros

- Despesa derivada del robatori de diversos elements

d’enllumenat públic:                                                            35.076’98-euros

              Només en aquests dos àmbits (contenidors/papereres i enllumenat públic) el cost econòmic per l’Ajuntament ja supera els 100.000’00-euros.

 

             És indubtable pel nostre Grup Municipal que una de les principals problemàtiques de la nostra ciutat, d’àmbit no econòmic ni social, és el vandalisme i l’incivisme, i reclamem i continuarem reclamant i insistint en la necessitat d’elaborar un Pla de Treball contra l’incivisme i vandalisme i la necessària revisió de l’Ordenança de Bon Govern i Convivència Ciutadana per articular una Nova Ordenança.

————————————————————————————————

 

EL PPC DE TERRASSA RECLAMA ACTUACIONES INMEDIATAS PARA HACER FRENTE AL VANDALISMO Y AL INCIVISMO:

logotipoPPEn el pleno del Ayuntamiento de Terrassa celebrado el pasado día 27-03-2013, en el apartado de ruegos y preguntas, nuestro Portavoz, Gabriel Turmo, preguntó nuevamente sobre la elaboración pendiente del Plan de Trabajo contra el incivismo y el vandalismo, que se aprobó a partir de una Propuesta de Resolución del GMPPC de Terrassa, así como sobre la necesariarevisión de la Ordenanza de Buen Gobierno y  Convivencia Ciudadana, actuaciones todavía pendientes y que ya se deberían de haber realizado. Al respecto de la evidente problemática del incivismo y vandalismo que sufre nuestra ciudad, con el coste económico que supone para el Ayuntamiento y por tanto para toda la ciudadanía, y que parece que no preocupa especialmente al equipo de gobierno municipal, nuestro Portavoz hizo referencia, para ilustrar precisamente la evidencia de la problemática, a la respuesta que se había recibido sobre la pregunta presentada el pasado día 8 de enero de 2013 en la que se pidió la siguiente información en relación a los actos vandálicos y de incivismo que desgraciadamente se dan en la ciudad de Terrassa contra elementos del mobiliario urbano y del espacio público.

 

            La información solicitada era la siguiente:

 -          Relación de los daños y desperfectos causados durante el año 2012 en elementos del mobiliario urbano y del espacio público (contenedores – papeleras – alumbrado público – señalizaciones, etc…) y valoración económica de su coste.

-          Relación concreta de daños y desperfectos causados durante el año 2012 en el ámbito del Parc de Vallparadís en elementos del mobiliario urbano y del espacio público indicando su localización en el Parc y también el coste de su reparación.

           

           La respuesta recibida facilita, entre otros datos, las siguientes:

             – Datos relativos al año 2012 respecto a desperfectos causados por actos vandálicos y de incivismo sobre contenedores y papeleras:           

 a)     Coste contenedores quemados 2012:                                  53.283’50-euros

b) “Coste papeleras rotas por vandalismo” 2012:                        2.051’92-euros

 

            – Respecto alumbrado público:

 

- Coste reposición elementos afectados alumbrado público: 12.407’16-euros

- Gasto derivado del robo de varios elementos                      35.076’98-euros

  de alumbrado público

             Tan solo en estos dos ámbitos (contenedores/papeleres y alumbrado público) el coste económico para el Ayuntamiento ya supera los 100.000’00-euros

             

             Es indudable para nuestro Grupo Municipal que una de las principales problemáticas de nuestra ciudad, de ámbito no económico ni social, es el vandalismo y el incivismo, y reclamamos y continuaremos reclamando y insistiendo en la necesidad de elaborar un Plan de Trabajo contra el incivismo y el vandalismo y la necesaria revisión de la Ordenanza de Buen Gobierno y Convivencia Ciudadana para articular una Nueva Ordenanza.

 

El Portaveu del Grup Municipal del Partit Popular de Terrassa ha sol·licitat informació sobre la Masia de Can Falguera i la capella de la Mare de Déu del Roser de Les Fonts

Gabriel TurmoEl Portaveu del Grup Municipal del Partit Popular de Terrassa ha sol·licitat, en relació a la Masia de Can Falguera i a la capella de la Mare de Déu del Roser de Les Fonts de Terrassa, la següent informació:

- si es considera que es troba a l’actualitat en bon estat de manteniment i conservació. Si la resposta és negativa quines actuacions hi ha previstes impulsar/dur a terme per l’adequada conservació de la Masia de Can Falguera i de la capella de la Mare de Déu del Roser o en el seu cas quines actuacions hi ha previstes dur a terme per impulsar les reparacions que siguin necessàries.

El Portaveu del Grup Municipal del Partit Popular de Terrassa sol·licita informació sobre el camí d’accés al camp de futbol de la UD Les Fonts

Gabriel TurmoEl Portaveu del Grup Municipal del Partit Popular de Terrassa ha sol·licitat, en relació al camí d’accés al camp de futbol de la UD Les Fonts, la següent informació:

- si es troba en bon estat a fi i efecte de facilitar i garantir (en vehicle, a peu…) l’accés al camp de futbol de la UD Les Fonts, i en cas contrari quines actuacions s’han previst dur a terme per garantir el bon estat de l’esmentat camí.

El regidor Gabriel Turmo sol·licita el cost del vandalisme i l’incivisme a la nostra ciutat

logotipoPPEl Portaveu del Grup Municipal del Partit Popular de Terrassa ha sol·licitat, en relació als actes vandàlics i d’incivisme que malauradament es donen a la ciutat de Terrassa contra elements del mobiliari urbà i de l’espai públic, la següent informació:

- Relació dels danys i desperfectes causats durant l’any 2012 en elements del mobiliari urbà i de l’espai públic ( contenidors- papereres- enllumenat públic- senyalitzacions etc…) i valoració econòmica del seu cost.

- Relació concreta dels danys i desperfectes causats durant l’any 2012 a l’àmbit del Parc de Vallparadís en elements del mobiliari urbà i de l’espai públic indicant la seva localització al Parc i també el cost de la seva reparació.

 - Relació concreta dels danys i desperfectes causats durant l’any 2012 a l’àmbit de la Plaça de Catalunya així com el cost de la seva reparació