12 junio, 2013

APROVADA LA PROPOSTA DEL PPC DE TERRASSA D’ELABORAR UN PLA ESTRATÈGIC DEL COMERÇ DE TERRASSAlogotipoPPFinalment, al Ple Ordinari del mes de maig de 2013 es va aprovar, amb un transacció parcial, la proposta del Grup Municipal del PPC de Terrassa d’elaborar durant aquest any 2013, amb el consens del sector local del comerç, un Pla Estratègic del Comerç de Terrassa. També es va aprovar reforçar i impulsar els mecanismes de participació ciutadana respecte l’àmbit del comerç local, dotant d’una major funcionalitat i operativitat al Consell Consultiu de Comerç.

             Es tracta d’una proposta més, en aquest cas transaccionada amb l’equip de govern i aprovada, de les presentades en aquest mandat municipal pel GMPPC de Terrassa respecte d’un àmbit d’actuació prioritari i estratègic en aquests moments: les polítiques de promoció de l’activitat econòmica, que és la veritable generadora d’ocupació.

             El comerç és una de les principals activitats econòmiques de la ciutat i un dels seus actius, de les seves potencialitats, activitat però que és i ha estat durament colpejada per la crisi econòmica que venim patint, amb un continuat i elevat tancament de comerços- locals de negoci i la dificultat específica de desenvolupament d’activitat comercial a diferents zones i eixos comercials de la ciutat. Front aquesta situació des del PPC de Terrassa enteníem i entenem que s’han de continuar impulsant, des de diferents àmbits, mesures de recolzament i de foment del comerç local impulsant veritables polítiques de promoció de l’activitat comercial i per tant d’activitat econòmica que possibilitarà la creació de llocs de treball, i enteníem i entenem com acció prioritària i necessària, que hem reclamat des de l’inici del mandat municipal, l’elaboració, amb el consens del sector, d’un veritable Pla Estratègic del Comerç de Terrassa amb la finalitat i objectiu d’articular, coordinar i planificar actuacions per recolzar, fomentar i promoure l’activitat comercial a Terrassa i a les diferents zones i eixos comercials de la ciutat.

             Amb la proposta aprovada s’ha donat un pas important, però encara són necessaris molts més. Esperem un canvi d’actitud del bipartit municipal d’esquerres i que comencin a afrontar veritablement de cara les problemàtiques reals de la ciutat.

 

 

APROBADA LA PROPUESTA DEL PPC DE TERRASSA De ELABORAR UN PLAN ESTRATÉGICO DEL COMERCIO DE TERRASSA

logotipoPPFinalmente, al Pleno Ordinario del mes de mayo de 2013 se aprobó, con un transacción parcial, la propuesta del Grupo Municipal del PPC de Terrassa de elaborar durante este año 2013, con el consenso del sector local del comercio, un Plan Estratégico del Comercio de Terrassa. También se aprobó reforzar e impulsar los mecanismos de participación ciudadana respecto el ámbito del comercio local, dotando de una mayor funcionalidad y operatividad al Consejo Consultivo de Comercio.

           Se trata de una propuesta más, en este caso transaccionada con el equipo de gobierno y aprobada, de las presentadas en este mandato municipal por el GMPPC de Terrassa respecto de un ámbito de actuación prioritario y estratégico en estos momentos: las políticas de promoción de la actividad económica, que es la verdadera generadora de ocupación.

            El comercio es una de las principales actividades económicas de la ciudad y uno de sus activos, de sus potencialidades, actividad pero que es y ha sido duramente golpeada por la crisis económica que venimos sufriendo, con un continuado y elevado cierre de comercios-locales de negocio y la dificultad específica de desarrollo de actividad comercial a diferentes zonas y esos comerciales de la ciudad. Frente esta situación desde el PPC de Terrassa entendíamos y entendemos que se tienen que continuar impulsando, desde diferentes ámbitos, medidas de apoyo y de fomento del comercio local impulsando verdaderas políticas de promoción de la actividad comercial y por lo tanto de actividad económica que posibilitará la creación de puestos de trabajo, y entendíamos y entendemos como acción prioritaria y necesaria, que hemos reclamado desde el inicio del mandato municipal, la elaboración, con el consenso del sector, de un verdadero Plan Estratégico del Comercio de Terrassa con la finalidad y objetivo de articular, coordinar y planificar actuaciones para apoyar, fomentar y promover la actividad comercial en Terrassa y a las diferentes zonas y esos comerciales de la ciudad.

            Con la propuesta aprobada se ha dado un paso importante, pero todavía son necesarios muchos más. Esperamos un cambio de actitud del bipartito municipal de izquierdas y que empiecen a afrontar verdaderamente de cara las problemáticas reales de la ciudad.

Compartir

Facebook Twitter MySpace Technorati
Menéame Delicious NetvibesYahoo!